1. Podatki o organizatorju promocijske akcije

Organizator in izvajalec promocijske akcije z nazivom »Želje se splača deliti ;)« (v nadaljevanju: promocijska akcija) je podjetje HBS d.o.o., Silly, Flandrova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator/izvajalec).

2. Namen promocijske akcije

Namen je promocija prednosti uporabe Wishlist (#želim) oz. seznama želja  na spletni strani Silly (www.lly.si).

3. Udeleženci

Udeleženci promocijske akcije so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki se na spletni strani Silly (www.lly.si) (v nadaljevanju: spletna stran Silly) registrirajo s svojim Facebook profilom in na svoj seznam želja dodajo poljubne izdelke s pomočjo klika #želim na strani posameznega izdelka.

V promocijski akciji ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi promocijske akcije, in zaposleni v HBS.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v promocijski akciji.

4. Način sodelovanja in potek promocijske akcije

Prijava v promocijsko akcijo
Uporabnik lahko v promocijski akciji sodeluje z obiskom spletne strani Silly, kjer se registrira s svojim Facebook profilom in na svoj seznam želja doda poljubne izdelke s pomočjo klika #želim, na strani posameznega izdelka.

5. Čas trajanja promocijske akcije

Promocijska akcija se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 01.06.2015 do vključno 31.12.2015.

V tem obdobju Silly vsak mesec izbere nekoga, ki lahko izdelke iz svojega seznama želja kupi po posebno privlačni ceni. V okviru promocijske akcije bo organizator vsak mesec upošteval vse registrirane uporabnike, ki so si ustvarili seznam želja do zadnjega dne v mesecu.

6. Nagrade, glasovanje

Nagrada v promocijski akciji je koda za 30% popust, katerega lahko izbranec izkoristi na vse izdelke, ki jih je do izbora dodal na seznam željaPopusti se ne seštevajo, akcije se med seboj izključujejo.

Mesečnega izbranca bomo po zaključenem izboru o nagradi obvestili z objavo na časovnici Facebook profila Silly (fb.me/www.lly.si) (v nadaljevanju: Facebook stran) in po elektronski pošti.

Med vsemi sodelujočimi bo organizator po zgoraj predstavljenem sistemu nagrajevanja nagradil vsak mesec 1 registriranega uporabnika  – udeleženca promocijske akcije.

Vsak uporabnik je lahko izbran le enkrat mesečno, v izboru pa sodeluje vsak mesec. Kot uporabnik se pojmuje fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka.  Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. 

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

Do najkasneje 15. v mesecu bo organizator promocijske akcije določil in objavil nagrajenca.

Če je za nagrado izbran uporabnik, ki ga je ustvarila oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v promocijski akciji oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo z imenom in priimkom (Facebook uporabniškim imenom) objavljeni na Facebook strani. Vsi udeleženci promocijske akcije se z udeležbo izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na Facebook strani.

Uporabnike bomo po izboru nagrajenca o rezultatih obvestili z objavo na časovnici Facebook strani.

Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v promocijski akciji.

Nagrajenci informacijo o nagradi prejmejo po elektronski pošti, poslal jih bo organizator promocijske akcije.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v promocijski akciji sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec posreduje napačne podatke,
  • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani Silly, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani Silly,
  • nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev Facebook strani,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v promocijski akciji, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame oz. izkoisti v predvidenem roku meseca dni od datuma izbora, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega izbora.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev promocijske akcije, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci promocijske akcije izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec promocijske akcije, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov hej@lly.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izbranec organizatorju promocijske akcije izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih izbora.

S sodelovanjem v promocijski akciji udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili promocijske akcije in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

12. Dostop do pravil promocijske akcije

Pravila promocijske akcije so objavljena na spletni strani http://www.lly.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v promocijsko akcijo. Odločitev organizatorja promocijske akcije o vseh vprašanjih v zvezi z promocijsko akcijo je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator promocijske akcije si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na Facebook profilu Silly (fb.me/www.lly.si). Nadaljevanje sodelovanja v promocijski akciji po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova promocijske akcije, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati 1. maja 2015.

V Ljubljani, 13.04.2015