1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre z nazivom »Materinski dan« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HBS d.o.o., Silly, Flandrova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator/izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija izdelkov otroške trgovine Silly.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki na Facebook profilu Silly (fb.me/www.lly.si) (v nadaljevanju: Facebook stran) ali Instagram profilu Silly (https://www.instagram.com/lly.si/) (v nadaljevanju: Instragram profil) s pomočjo komentarja objavijo izbrani izdelek, delijo objavo na svojem profilu (velja samo za sodelovanje na Facebook strani), všečkajo Facebook stran @Silly.si oz. Instagram profil @lly.si in objavo ter v komentar označijo vsaj enega prijatelja kot je določeno v 4. členu.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre, in zaposleni v HBS.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro
Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom Facebook strani oz. Instargram profila, kjer v komentarju pod nagradno objavo objavi povezavo do izdelka, ki mu je najbolj všeč na povezavi http://silly.si/, všečkajo Facebook stran @Silly.si oz. Instagram profil @lly.si, delijo objavo in v komentar označijo vsaj enega prijatelja.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 25.3.2019 do vključno 29.3.2019. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse objave pod nagradno objavo, ki bodo izpolnjevale pogoje in bodo objavljene najkasneje do 24. ure, dne 2.4.2019.

6. Nagrade, glasovanje

Nagrada v nagradni igri je izbrani izdelek, ki ga je izžrebanec objavil kot odgovor pod nagradno objavo. V kolikor je izbran izdelek razprodan, lahko nagrajenec izbere drug poljubni izdelek, ki je na zalogi.

Uporabnike bomo o izboru obvestili z objavo na časovnici Facebook/Instagram strani. Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 3 dni (72 ur) od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen.

Nagrajenci, ki bodo pravočasno poslali svoje osebne podatke, bodo nagrado prejeli po pošti.

Med vsemi sodelujočimi bo organizator po zgoraj predstavljenem sistemu nagrajevanja nagradil 1 komentatorja – udeleženca nagradne igre (1x1 izbrani izdelek).

Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se pojmuje fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. To pomeni, da lahko en uporabnik odda več komentarjev, vendar bo nagrajen samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

V torek, 2.4.2019 bo organizator nagradne igre določil in objavil nagrajenca.

Če je za nagrado izbran komentar, ki ga je ustvarila oseba, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se ji nagrada ne podeli.
Nagrajenec bo z imenom in priimkom (Facebook/Instagram uporabniškim imenom) objavljen na Facebook/Instagram strani. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na Facebook/Instagram strani.

Uporabnike bomo o rezultatih obvestili z objavo na časovnici Facebook/Instagram strani.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec paket prejme po pošti, poslal jih bo organizator nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec posreduje napačne podatke,
  • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje Facebook/Instagram strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev Facebook/Instagram strani,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec v 3 dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

11. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posamezne nagrade ne presga 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov hej@silly.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani https://www.silly.si/ ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na Facebook profilu Silly (fb.me/www.lly.si). Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Ta pravila začnejo veljati 25. marca 2019.
V Ljubljani, 25.3.2019